07:28
15:22

Szacowanie szkód po nowemu

Autor: Łukasz K

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, iż począwszy od 23 sierpnia 2018 roku wprowadzone zostaną nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie.

 

 

Najistotniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
3. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
4. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
5. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
6. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
7. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,
8. koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,
9. do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań (poniżej formularz do pobrania).

Prosimy, aby koła łowieckie merytorycznie i technicznie przygotowały się do nowych wymagań w zakresie obiegu dokumentów oraz praktycznych aspektów związanych z szacowaniem. Niezbędne również wydaje się poinformowanie przez koła łowieckie właściwych gmin o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód, począwszy od 23 sierpnia 2018 roku.

 

Druk protokołu szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych:
https://www.pzlow.pl/attachments/article/456/Druk%20protoko%C5%82u%20szaczowania%20szk%C3%B3d%20w%20uprawach%20i%20p%C5%82odach%20rolnych.doc

 

 

Źródło: https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/456-wazne-szacowanie-szkod-po-nowemu


wykonanie: MM