04:44
18:27

Czy można wykonywać odstrzały sanitarne i szacowanie szkód?

Autor: w.seruga

W związku z zapytaniami Kół Łowieckich dot. ograniczeń prawnych w
zakresie przemieszczania się na terenie RP a obowiązkiem szacowania
szkód łowieckich i odstrzału sanitarnego dzików, Zarząd Okręgowy
PZŁ w Siedlcach przesyła w załączeniu wiadomość ZG PZŁ w
przedmiotowej sprawie (treść poniżej). Na chwilę obecną nie mamy
jeszcze odpowiedzi na postawione zapytania. Prosimy kontrolować
komunikaty na stronach ZG PZŁ i ZO PZŁ, gdy otrzymany odpowiedź
prześlemy również informację pocztą elektroniczną do kół
łowieckich.

Szanowni Koledzy,

w związku licznymi pytaniami dotyczącymi nowych ograniczeń w
przemieszczaniu się informuję, że Polski Związek Łowiecki
wystąpił do rządu RP z prośbą o zajęcie stanowiska w
najważniejszych dla nas sprawach, czyli walką z ASF i szacowaniem
szkód łowickich. Szczegóły w komunikacie:

https://www.pzlow.pl/dzialalnosc-mysliwych-wobec-nowych-ograniczen-w-przemieszczaniu-sie/

Czekamy na wykładnię rządu w tym temacie. Niezwłocznie poinformujemy
o decyzji.#

Darz Bór

ZG PZŁ w Warszawie

UZUPEŁNIENIE DODANE 28 marca 2020 r.

Komunikat  ZG PZŁ z dnia 27 marca 2020 r.

Odstrzał sanitarny istotnym powodem do opuszczania domu

Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu.

Obowiązek taki nakłada na nas między innymi specustawa ASF, która została uchwalona w styczniu bieżącego roku.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują nas restrykcyjne reguły kontaktów międzyludzkich. Szczególnie  o :

  • nieprzebywaniu w grupie powyżej dwóch osób,
  • bioasekuracji,
  • zalecamy korzystanie z elektronicznych książek ewidencyjnych pobytu w łowisku, które ograniczają możliwość kontaktu z wirusem poprzez ewentualne pozostawienie go w miejscu przebywania książki tradycyjnej.

 Podstawa prawna

Prowadzenie odstrzałów sanitarnych zawiera się w pojęciu prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego w przyszłości w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Niewątpliwie art. 1 ust 3 lit. a tej ustawy określa zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych. W art. 2 pkt. 21 wprowadzono definicję chorób zakaźnych zwierząt, przez co rozumie się wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby zwierząt, które ze względu na sposób powstania lub szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi.. Zgodnie z art. 2 pkt. 21 lit. a chorobami odzwierzęcymi są choroby zakaźne zwierząt lub zakażenia, które w sposób naturalny mogą być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone między zwierzętami a ludźmi. Natomiast w pkt. 21 b tego przepisu określone zostały odzwierzęce czynniki chorobotwórcze takie jak – bakteria, wirusy, pasożyty, grzyby lub inne czynniki biologiczne, mogące wywoływać choroby odzwierzęce.

Per analogiam:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2013 roku, sygn. akt II OSK 656/12. Zgodnie z tezą tego wyroku „… Prowadzenie działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, należy postrzegać jako realizacja obowiązku państwa, które zgodnie z art. 5 Konstytucji RP zapewnia bezpieczeństwo obywateli …”,
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2011 roku, sygn. akt IV SA/Wa 1445/11.,
wskazały, że w pewnych sytuacjach takich jak prowadzenie akcji ratowniczej bądź podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, konieczne jest wysunięcie na plan pierwszy ochrony ludzi i ich mienia.
Jednocześnie informujemy, że w dniu jutrzejszym wydamy kolejne komunikaty dotyczące wykładni prawnej wykonywania procedury szacowania szkód oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez koła łowieckie. Prosimy o częste śledzenie naszej strony internetowej.
UZUPEŁNIENIE z 1 kwietnia 2020 
Poniżej dwa Rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca i 1 kwietnia 2020 roku, w myśl których myśliwi zostali wyłączeni z zakazu przemieszczania się
UZUPEŁNIENIE z 11 kwietnia 2010 r. 
Poniżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r., w którym nie ma już w paragrafie 5 punktu 5, zgodnie z którym byliśmy wyłączeni z zakazu przemieszczania się.
UZUPEŁNIENIE z 16 kwietnia 2020 r. 

Jednoznaczne stanowisko ZG PZŁ w sprawie uregulowań wynikających z Rozp. RM z 15.04.2020r.

Od Wieslaw Seruga Prezes WKŁ 53 BurzanyAdd contact
Do pzlow@pzlow.plAdd contact
Data Czw 10:36
Priorytet Wysoki
Zdjęcie kontaktuTreść wiadomości
W imieniu Zarządu Warszawskiego Koła Łowieckiego Nr 53 „BURZANY” domagam się jednoznacznego stanowiska Zarządu Głównego PZŁ w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Z ZO PZŁ otrzymujemy treść Rozporządzenia wraz z dopiskiem ( polujemy!), natomiast na portalach społecznościowych są tak zróżnicowane opinie i stanowiska w sprawie :
1/ czy możemy polować na zwierzynę łowną,
2/ czy możemy wykonywać odstrzały sanitarne, nałożone przez Wojewodów w określonych ilościach i terminach,
3/ czy mamy obowiązek szacowania szkód,
4/ czy możemy tylko ochraniać zasiewów upraw rolników przed dzikami,
5/ czy możemy wykonywać inne zadania z gospodarki łowieckiej ( naprawa urządzeń, budowa nowych, itp. ?

Takie oczekiwania mają członkowie PZŁ od Zarządu Głównego, a nie tylko ograniczanie się do umieszczenia na stronie internetowej ZG PZŁ treści przedmiotowego Rozporządzenia. Dobrze , że na bieżąco Takie informacje są umieszczane na stronie ZG PZŁ – ale ponad 120 000 członków oczekuje szybkiej i jednoznacznej wykładni obowiązujących przepisów.

Darz Bór!
Wiesław Seruga
Prezes Zarządu
Warszawskie Koło Łowieckie nr 53 „Burzany”

 

UZUPEŁNIENIE z 17 kwietnia 2020 r. 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z istną lawiną zmian prawnych w zakresie możliwości realizowania zadań łowiectwa podczas wprowadzonego przez rząd stanu epidemii. Już po zapowiedziach ustanowienia ograniczeń oraz zaraz po tym, jak zaczęły one obowiązywać, wysłaliśmy zapytania do ministerstw rolnictwa, zdrowia, klimatu oraz spraw wewnętrznych o to, czy działalność łowiecka mieści się w którymś z wyjątków od zakazu przemieszczania się. Niewiążące stanowisko w tej sprawie przekazało MRiRW. Resort rolnictwa poinformował, że obostrzenia wprawdzie nie powinny dotyczyć odstrzałów sanitarnych, ale rozstrzygnięcie wątpliwości w tym zakresie leży w kompetencji ministra zdrowia. Ministerstwo Zdrowia scedowało wyrażenie opinii na ten temat na resort środowiska, który niestety nie zabrał głosu. Ministerstwo Klimatu oraz MSWiA również pozostawiły nas bez wyjaśnień.

W związku z bezczynnością agend rządowych na zlecenie propagującej łowiectwo fundacji Instytut Analiz Środowiskowych została sporządzona opinia prawna. Jej autor, mec. Witold Daniłowicz, wywodzi, że wykonywania polowań indywidualnych nie można uznać za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (szczegółowo reguluje ją Prawo przedsiębiorców), szacowania szkód łowieckich – za prowadzenie prac w gospodarstwie rolnym, a odstrzału sanitarnego dzików dokonywanego przez myśliwych – za wykonywanie przez nich zadań służbowych.

Wkrótce jednak szybką poprawką z 1 kwietnia do rozporządzenia z 31 marca br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii katalog działań wyłączonych z zakazu przemieszczania się uzupełniono o wykonywanie „czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakup towarów i usług z nimi związanych”. Konstrukcja przepisu nie dawała jednak jasności, czy dotyczy polowań czy tylko odstrzałów sanitarnych. Zastosowanie koniunkcji w odniesieniu do stosowania obu ustaw oraz świadomość głównego celu przyświecającego tej regulacji, czyli ograniczenia tempa rozprzestrzeniania się epidemii, zdaniem części prawników powodowały, że możliwe było jedynie wykonywanie odstrzału sanitarnego. Z kolei PZŁ nie miał wątpliwości co do stosowania przepisu w szerszym ujęciu (a więc również w odniesieniu do polowań) – zresztą zgodnym z zamysłem autorów przepisu wyrażonym w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Nawiązanie do myśliwych i gospodarki łowieckiej zniknęło jednak z rozporządzenia, które zostało opublikowane tuż przed Wielkanocą, w piątek 10 kwietnia. Z uwagi na dni wolne nie było czasu na reakcję i protesty. Dość powiedzieć, że w informacyjnym portalu rządowym objaśniającym obowiązujące zasady nadal jako aktualne widniało zwolnienie myśliwych z zakazu przemieszczania się.

Zatrzymanie polujących w domach w newralgicznym momencie prowadzenia zasiewów wywołało jednak szybką odpowiedź środowisk rolniczych. Między innymi Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” skierowały do premiera Mateusza Morawieckiego pisma w sprawie przywrócenia dotychczasowego zapisu, choćby ze względu na konieczność ochrony pól, szacowania szkód i walki z ASF-em. I wydaje się, że to podziałało. 15 kwietnia w późnych godzinach wieczornych stosowna zmiana do rozporządzenia została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP i weszła w życie. W myśl zmienionego § 5 pkt 1 obowiązujący na razie do 19 kwietnia zakaz przemieszczania się nie obejmuje „wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych”. W uzasadnieniu nowelizacji pojawia się lakoniczne stwierdzenie, że „zmiana w § 5 umożliwi szacowanie szkód rolniczych w zakresie upraw i płodów rolnych wyrządzonych przez zwierzynę”. W rzeczywistości jednak znaczenie wprowadzonej regulacji rozmija się z intencją autorów, co wynika jednoznacznie z jej przytoczonego brzmienia. Jakie czynności mogą zatem wykonywać myśliwi?

W opinii współpracujących z BŁ mecenasów Miłosza Kościelniaka-Marszała, Witolda Daniłowicza i Krzysztofa S. Grochalskiego nowa regulacja pozwala myśliwym pełnić dyżury na polach, realizować zadania z zakresu technicznego zabezpieczania upraw i prowadzić odstrzał sanitarny dzików. Rozbieżność pojawia się natomiast co do możliwości wykonywania polowań, która nie została wprost wyrażona w rozporządzeniu. Pomimo tego, zdaniem Kościelniaka-Marszała i Daniłowicza są one dopuszczone. Uzasadnia je funkcjonalna wykładnia przepisów. Pozwala ona wnioskować, że skutkiem polowań jest m.in. ochrona upraw i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ASF-u. Muszą się one jednak ograniczać do dzików (ze względu na szkody w uprawach i transmisję ASF-u) oraz ewentualnie innej zwierzyny wyrządzającej szkody (w razie przedłużenia obostrzeń – do rogaczy) w celu zapobiegania ich powstawaniu.

Zdaniem mec. Krzysztofa S. Grochalskiego z powyższego przepisu nie wynika jednak możliwość wykonywania polowań, choćby z tego względu, że zabrakło w nim bezpośredniego odniesienia do realizacji zadań określonych w Prawie łowieckim oraz ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a takie odniesienie znalazło się w rozporządzeniu z 31 marca br. Według mecenasa przyzwolenie na zabezpieczanie upraw przed szkodami w myśl aktualnej regulacji nie ma więc związku z Prawem łowieckim i nie stanowi podstawy do wykonywania polowania, które należy rozumieć m.in. jako tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej i łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej zmierzające do wejścia w jej posiadanie.

PZŁ w rozsyłanych wiadomościach ponownie zachęca myśliwych do działań zgodnych z przyjętym przez autorów aktu prawnego założeniem i uwzględnia w tym szacowanie szkód, przy czym komunikat zamieszczony w witrynie internetowej zrzeszenia jest pozbawiony komentarza. Należy jednak pamiętać, że do 19 kwietnia polujących obowiązuje potwierdzony przez Ministerstwo Środowiska, ale kontestowany przez prawników zakaz wstępu do lasów. Myśliwych dotyczą również ogólne wytyczne mówiące o zakrywaniu ust i nosa np. podczas wspólnego przemieszczania się samochodem, a także o zachowaniu odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.


wykonanie: MM